Back

 

Name

Position

Email

Ext.

Building

Dr. Sara Ali Mubaraki

Dean

Sarah.Mubaraki@riyadh.edu.sa

1512

Namuthajiyah

Mr. Fawaz Salim Al Batati

Vice Dean

fawaz.albatati@riyadh.edu.sa

304

Qurtuba

Mr. Saleh Rashid Alhwimal

Scholarships

salehrashed@riyadh.edu.sa

1310

Namuthajiyah

Mr. Fahad Nasser AlMutlaq

Registration
/M Students

Fahad.Nasser@riyadh.edu.sa

244

Qurtuba

Mrs. Mona Mohammed Al Malki

Registration
/F Students

monaalmalki@riyadh.edu.sa

1067

Namuthajiyah

Mrs. Abrar Abdulrahman Al Houti

Registration
/F Students

abrar.alhouti@riyadh.edu.sa

1507

Namuthajiyah

Mrs. Albandari Dedan AlAjmi

Admission

bandiralajmi@riyadh.edu.sa

1120

Namuthajiyah

Mrs. Kholood Hassan Al Mashnawi

Admission

kholod.almshnauy@riyadh.edu.sa

1362

Namuthajiyah

Mrs. Maram Atyah AlMutairi

Academic
System

maram.almutairi@riyadh.edu.sa

1500

Namuthajiyah

Mrs. Nouf Mohammed Al Saied

Archiving

noufalseed@riyadh.edu.sa

1199

Namuthajiyah